home

Igness Day Lighting

Nowoczesna ekologia

O nas

Igness Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie prac badawczo-rozwojowych związaną z wprowadzeniem nowych i innowacyjnych produktów w budownictwie w zakresie energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia, oszczędności energetycznej budynków, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w budynkach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych i mieszkalnych.

Igness Sp. z o.o. prowadzi prace badawcze i rozwojowe w ramach których zamierza wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi w skali przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii cyfrowych, inteligentnych modułów elektronicznych zarządzających oświetleniem w budynkach oraz innowacji produktowej związanej z wprowadzeniem na rynek nowej dualnej lampy oświetleniowej wykorzystującej energię świetlną pochodzącą ze światła dziennego w połączeniu z oświetleniem diodowym LED.

ekologia

System IDL to ekologiczny system oświetlenia w oparciu o kompleksowe i innowacyjne rozwiązania pozwalające na zarządzanie energią światła słonecznego, inteligentne kierowanie, magazynowanie i odzyskiwanie energii światła we właściwymi miejscu i czasie.

oszczędność

W przypadku nadmiaru natężenia światła w słoneczne dni, system IDL będzie posiadał możliwość magazynowania światła poprzez przekazywanie w przekaźnikach określonej części strumienia światła na ogniwa słoneczne, które przetworzą energię słoneczną na energię elektryczną.

System IDL to ekologiczny system oświetlenia w oparciu o kompleksowe i innowacyjne rozwiązania pozwalające na zarządzanie energią światła słonecznego, inteligentne kierowanie, magazynowanie i odzyskiwanie energii światła we właściwymi miejscu i czasie.

W każdym momencie pracy systemu IDL natężenie światła w pomieszczeniach wewnętrznych będzie utrzymywane na jednakowym poziomie, ustalonym przez użytkownika, co zapewni wysoki komfort pracy, naturalne źródło oświetlenia dziennego oraz wysokie oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Projekty

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.2: Rozwój MŚP
Typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Numer umowy:
RPMA.03.01.02-14-8376/17
Tytuł projektu:
Zakup usług specjalistycznych świadczonych przez IOB w celu rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firmy.
Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Igness Sp. z o.o. poprzez dostęp do prorozwojowych usług doradczych wspierających proces opracowania i wdrożenia nowego produktu.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych m.in. pozyskanie profesjonalnych usług doradczych w zakresie innowacji od posiadającej odpowiednie kwalifikacje Instytucji Otoczenia Biznesu.

Cele szczegółowe:
  1. Przeprowadzenie analizy innowacyjnych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy w odniesieniu do zaplanowanej do wdrożenia innowacji produktowej (Igness Day Lighting) w okresie realizacji projektu.
  2. Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej przez Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu.
  3. Przeprowadzenie analizy innowacyjnych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy w odniesieniu do zaplanowanej do wdrożenia innowacji procesowej w okresie realizacji projektu.
  4. Wsparcie we wdrożeniu innowacji procesowej przez Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu. Realizacja celów szczegółowych wpłynie na osiągnięcie celu głównego projektu.
Planowane efekty:
Osiągnięcie wyżej wymienionych celów odbędzie się poprzez realizację starannie zaplanowanych zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowacje technologiczne: 1) w postaci nowego produktu, 2) dokonać optymalizacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie (zmiany organizacyjno-operacyjne) oraz 3) wdrożyć strategię rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o rekomendację IOB.
Wartość projektu:
178 473,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
109 475,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3.1.2 RPO WM – 18 kwietnia 2017 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, Typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” Igness Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3.1.2 RPO WM  (PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (PDF)(docx)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta(PDF)(docx)

Wyniki postępowania ofertowego – 26 kwietnia 2017 r.

W wyniku dokonanej oceny ofert wyłoniono Wykonawcę, który spełnił warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskał największą liczbą punktów, tj. IOB Netrix Group Sp. z o.o.

Dokumenty:

Protokół wyboru oferty (PDF)

KONTAKT

Zadzwoń do nas lub napisz, chętnie pomożemy.

ADRES

Igness Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A/109
02-707 Warszawa
REGON: 147002930
NIP: 5213662443

9 + 14 =